Przetwarzanie danych osobowych
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest: JAKUB KOSYL, ul. Zielona 72 lok. 16, 14-200 Iława, NIP 7441676546, telefon: +48 664 859 117, e-mail: kontakt@kosyl.com.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy (świadczenia usług), przedstawienia oferty.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych są między innymi podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymania serwerów poczty elektronicznej oraz strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne lub audytowe.
  4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie administratora.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdej chwili.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
  8. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.